fbpx

INICJATYWA LOKALNA

Jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek w sprawie inicjatywy lokalnej mogą złożyć:

 • Mieszkańcy – minimum 2 osoby.
 • Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych), które mają siedzibę na terenie Gminy za wyjątkiem spółdzielni socjalnych.
  Wniosek może dotyczyć takich działań jak:
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Działalności charytatywnej,
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • Działalności na rzecz mniejszości narodowych etnicznych oraz języka regionalnego,
 • Kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Promocji i organizacji wolontariatu,
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • Rewitalizacji.
  Wniosek można złożyć:
 • osobiście poprzez doręczenie do Biura MOWIS, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków,
 • za pomocą poczty, poprzez przesłanie na adres: Urząd Miasta Krakowa – Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków. Ocena wniosków odbywa się według takich kryteriów jak: 1. Celowość – poprzez określenie znaczenia dla społeczności lokalnej. 2. Wkład pracy społecznej w realizację zadania.
  Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i /lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu Miasta Krakowa.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Loading...