Fundacja „U-Work” działa na rzecz obywateli innych państw, w tym ze szczególnym uwzględnieniem obywateli, Ukrainy oraz osób narodowości ukraińskiej, przebywających w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, mających zamiar przybyć do Polski lub UE. Działalność Fundacji jest realizowana poprzez upowszechnianie i propagowanie wśród osób innej narodowości wiedzy z zakresu prawa polskiego, w tym w szczególności prawa pracy, różnych aspektów odmienności kulturowych, ochrony wolności i praw człowieka, rozwoju demokracji, wspieranie i propagowanie integracji, tworzenie nowych i rozwijanie istniejących kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami, wsparcie studentów oraz osoby zainteresowane studiowaniem na uczelniach polskich.

Instagram

Minister Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o: - kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku);
- uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
- obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich małżonków i dzieci.

Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia br.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o: - kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku); - uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej; - obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich małżonków i dzieci. Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia br.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Міністр Маріуш Каміньскі підписав зміни до постанови про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху на певних прикордонних переходах.

Зміна регламенту розширює каталог осіб, які мають право на в'їзд на територію Республіки Польща: - водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, які подорожують транзитом через територію Республіки Польща іншими видами транспорту, ніж транспортний засіб, яким здійснюється автомобільний транспорт (для прийому відпочинку або після отримання відпочинку);
- студентів та студентів, які здобувають освіту в Республіці Польща;
- громадян держав-членів Європейського Союзу, Європейської Економічної Зони або Швейцарської Конфедерації для проїзду через територію Республіки Польща за місцем проживання або перебування (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону РП), а також їх подружжя і дітей.

Ці особи звільняються від карантину на підставі постанови Ради Міністрів Про встановлення певних обмежень, приписів і заборон у зв'язку з виникненням епідемічного стану.

Необхідність врахування учнів і студентів серед категорії осіб, які мають право перетину державного кордону, випливає з прийнятого Міністерством освіти розкладу іспитів зовнішніх для учнів, які закінчують навчання в польських школах, початкових і середніх шкіл (у період з 8 червня по 28 серпня поточного року). Постанова набирає чинності з дня оголошення.
Міністр Маріуш Каміньскі підписав зміни до постанови про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху на певних прикордонних переходах. Зміна регламенту розширює каталог осіб, які мають право на в'їзд на територію Республіки Польща: - водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, які подорожують транзитом через територію Республіки Польща іншими видами транспорту, ніж транспортний засіб, яким здійснюється автомобільний транспорт (для прийому відпочинку або після отримання відпочинку); - студентів та студентів, які здобувають освіту в Республіці Польща; - громадян держав-членів Європейського Союзу, Європейської Економічної Зони або Швейцарської Конфедерації для проїзду через територію Республіки Польща за місцем проживання або перебування (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону РП), а також їх подружжя і дітей. Ці особи звільняються від карантину на підставі постанови Ради Міністрів Про встановлення певних обмежень, приписів і заборон у зв'язку з виникненням епідемічного стану. Необхідність врахування учнів і студентів серед категорії осіб, які мають право перетину державного кордону, випливає з прийнятого Міністерством освіти розкладу іспитів зовнішніх для учнів, які закінчують навчання в польських школах, початкових і середніх шкіл (у період з 8 червня по 28 серпня поточного року). Постанова набирає чинності з дня оголошення.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский