Poradnik dla studenta I roku w Krakowie edycja 2019

Fundacja U-Work serdecznie dziękuje dziewczynom, które w 2017 roku zaczęły ten projekt i wydrukowały pierwszy poradnik dla studentów. Dziękujemy za świetną realizację oraz inspirację na kontynuowanie tego projektu. To jest już trzecia edycja poradnika dla studentów, więc postaraliśmy dodać jeszcze więcej przydatnych informacji.
Oddzielne podziękowania dla Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” za pomoc oraz wsparcie przy realizacji projektu.

Relacja z projektu: 


Kolędnik Polsko-Ukraiński 2018-2019

Kolędnik powstał w 2017 roku w projekcie  „Świąteczne warsztaty kulinarno-edukacyjne”. W roku 2018 postanowiliśmy kontynuować projekt i wydaliśmy jeszcze lepszy kolędnik. Jego celem jest integracja Polaków, Ukraińców i Białorusinów, współne kołędowanie i opowiadanie o tradycjach każdego kraju.

               


Przewodnik Po Procedurach Legalizacji Pobytu I Zatrudnienia Obcokrajowców w Polsce

Oddajemy w ręce cudzoziemców oraz osób im pomagających możliwe najbardziej dokładne procedury odnoszące się do legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce, w oparciu o najpopularniejsze podstawy.
Procedury powstały w ramach działalności Punk Informacyjny dla Obcokrajowców prowadzanego przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-WORK” w partnerstwie z Fundacją Zustricz, Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI.PL

 


Poradnik dla studenta I roku w Krakowie edycja 2018

Pierwszy poradnik powstał w 2017r w ramach projektu Nowi krakowianie poznają swoje miasto realizowanym przez grupę nieformalna „Krakowskie słowianki”.
W roku 2018 postanowiliśmy kontynuować projekt i wydaliśmy jeszcze lepszy poradnik dla studenta.
Już dziś zapraszamy do współpracy przy poradniku 2019!

Relacja z projektu: Facebook/nowi-krakowianie-poznają-swoje-miasto

skład: GBTgroup


Poradnik dla zakładających firmę

Wielu ludzi zastanawia się nad zamienieniem zatrudnienia na etacie na pracę na własny rachunek. Większość osób, którzy podejmują decyzje o własnej firmie są obcokrajowcy, którzy nie wiedzą o możliwościach dofinansowania. Aby pomysły i plany na własną firmę wcielić w życie, najpierw, warto zapoznać się z informacjami o tym, od czego zacząć. Sprawdź, jak podjąć pierwsze kroki do własnej firmy w Polsce.


Poradnik dla studenta I roku w Krakowie

Poradnik powstał w projekcie Nowi krakowianie poznają swoje miasto realizowanym przez grupę nieformalna „Krakowskie słowianki”.
Relacja z projektu: Facebook/nowi-krakowianie-poznają-swoje-miasto

skład: GBTgroup


Kolędnik Polsko Ukraiński

Kolędnik powstał w projekcie  „Świąteczne warsztaty kulinarno-edukacyjne” podczas wspólnego śpiewania z bandurą (tradycijny ukraińsky muzyczny instrument).
Foto z projektu.

Instagram

PL Założyć jednoosobową działalność gospodarczą na takich samych podstawach, jak obywatele Polski, mogą cudzoziemcy posiadający:
- zezwolenie na pobyt stały;
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce (art. 159 ustawy o cudzoziemcach), kształceniem się na studiach stacjonarnych (art. 144 ustawy o cudzoziemcach), posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego innym państwem członkowskim UE (art. 186 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach), albo w związku z tym, że jest członkiem rodziny tego cudzoziemca (art. 186 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach);
- status uchodźcy;
- ochronę uzupełniającą;
- zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany;
- zezwolenie na pobyt czasowy dla osoby, która pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski;
- zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- ochronę czasową w Polsce;
-ważną Kartę Polaka.
 
Oprócz tego założyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą mogą:
- obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin,
- obywatele państw, które są członkami EFTA,
- obywatele państw, które są członkami EOG,
- obywatele z państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości.
 
Umów się na konsultacje: biznes@u-work.pl
PL Założyć jednoosobową działalność gospodarczą na takich samych podstawach, jak obywatele Polski, mogą cudzoziemcy posiadający: - zezwolenie na pobyt stały; - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; - zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce (art. 159 ustawy o cudzoziemcach), kształceniem się na studiach stacjonarnych (art. 144 ustawy o cudzoziemcach), posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego innym państwem członkowskim UE (art. 186 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach), albo w związku z tym, że jest członkiem rodziny tego cudzoziemca (art. 186 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach); - status uchodźcy; - ochronę uzupełniającą; - zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany; - zezwolenie na pobyt czasowy dla osoby, która pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski; - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; - ochronę czasową w Polsce; -ważną Kartę Polaka. Oprócz tego założyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą mogą: - obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin, - obywatele państw, które są członkami EFTA, - obywatele państw, które są członkami EOG, - obywatele z państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości. Umów się na konsultacje: [email protected]
Już od jutra, 1 czerwca, wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Zmiany będą dotyczyły i kierowców, i pieszych i będą miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Najważniejsze zmiany to:
- pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko znajdując się na przejściu dla pieszych, ale i wchodząc na przejście.
- tramwaj nadal ma pierwszeństwo! Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. 
- zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych.
- kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
- na obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość przez całą dobę to 50 km/h.
- na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany będzie zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go pojazdy na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. (przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m). Przepisu tego nie będzie się stosowało podczas wyprzedzania.
Już od jutra, 1 czerwca, wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Zmiany będą dotyczyły i kierowców, i pieszych i będą miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Najważniejsze zmiany to: - pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko znajdując się na przejściu dla pieszych, ale i wchodząc na przejście. - tramwaj nadal ma pierwszeństwo! Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. - zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych. - kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. - na obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość przez całą dobę to 50 km/h. - na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany będzie zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go pojazdy na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. (przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m). Przepisu tego nie będzie się stosowało podczas wyprzedzania.
PL
Od 26 maja 2021 roku istnieje możliwość wykonania testu na koronawirusa po przylocie na terytorium Polski na terenie lotniska przed kontrolą graniczną. Wynik testu należy przedstawić w języku polskim albo w języku angielskim bezpośrednio przy kontrole granicznej. W przypadku posiadania negatywnego wyniku testu kwarantanna będzie zniesiona bez konieczności przekazywania informacji do Sanepidu.

RU
С 26 мая 2021 года существует возможность проведения теста на коронавирус после прилета на территорию Польши в аэропорту до пограничного контроля. Результат теста должен быть представлен на польском или английском языке непосредственно при пограничном контроле. В случае наличия отрицательного результата теста карантин будет отменен без необходимости передачи информации в санэпидемстанцию.

UA
З 26 травня 2021 року існує можливість проведення тесту на коронавірус після прильоту на територію Польщі в аеропорті до прикордонного контролю. Результат тесту повинен бути представлений польською або англійською мовою безпосередньо при прикордонному контролі. У разі наявності негативного результату тесту карантин буде скасований без необхідності передачі інформації в санепідемстанції.

EN
From May 26, 2021, it is possible to conduct a test for coronavirus after arrival on the territory of Poland at the airport before border control. The test result must be presented in Polish or English directly at the border control. If there is a negative test result, the quarantine will be canceled without the need to transmit information to the epidemiological station.

BY
З 26 мая 2021 года існуе магчымасць правядзення тэсту на коронавирус пасля прылёту на тэрыторыю Польшчы ў аэрапорце да памежнага кантролю. Вынік тэсту павінен быць прадстаўлены на польскай або англійскай мове непасрэдна пры памежным кантролі. У выпадку наяўнасці адмоўнага выніку тэсту каранцін будзе адменены без неабходнасці перадачы інфармацыі ў санэпідстанцыю.
PL Od 26 maja 2021 roku istnieje możliwość wykonania testu na koronawirusa po przylocie na terytorium Polski na terenie lotniska przed kontrolą graniczną. Wynik testu należy przedstawić w języku polskim albo w języku angielskim bezpośrednio przy kontrole granicznej. W przypadku posiadania negatywnego wyniku testu kwarantanna będzie zniesiona bez konieczności przekazywania informacji do Sanepidu. RU С 26 мая 2021 года существует возможность проведения теста на коронавирус после прилета на территорию Польши в аэропорту до пограничного контроля. Результат теста должен быть представлен на польском или английском языке непосредственно при пограничном контроле. В случае наличия отрицательного результата теста карантин будет отменен без необходимости передачи информации в санэпидемстанцию. UA З 26 травня 2021 року існує можливість проведення тесту на коронавірус після прильоту на територію Польщі в аеропорті до прикордонного контролю. Результат тесту повинен бути представлений польською або англійською мовою безпосередньо при прикордонному контролі. У разі наявності негативного результату тесту карантин буде скасований без необхідності передачі інформації в санепідемстанції. EN From May 26, 2021, it is possible to conduct a test for coronavirus after arrival on the territory of Poland at the airport before border control. The test result must be presented in Polish or English directly at the border control. If there is a negative test result, the quarantine will be canceled without the need to transmit information to the epidemiological station. BY З 26 мая 2021 года існуе магчымасць правядзення тэсту на коронавирус пасля прылёту на тэрыторыю Польшчы ў аэрапорце да памежнага кантролю. Вынік тэсту павінен быць прадстаўлены на польскай або англійскай мове непасрэдна пры памежным кантролі. У выпадку наяўнасці адмоўнага выніку тэсту каранцін будзе адменены без неабходнасці перадачы інфармацыі ў санэпідстанцыю.
Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z odpowiednim oddziałem NFZ i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej. Jeśli student posiada Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu, obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na uczelni, na której osoba studiuje. Takiego typu ubezpieczenie można złożyć jako załącznik do Urzędu Wojewódzkiego w przypadku wnioskowania o zezwolenie na pobyt. Oprócz tego ubezpieczenie od NFZ daje dostęp do całego systemu zdrowotnego w Polsce. 

Osoba zainteresowana takiego typu ubezpieczeniem musi złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ wniosek o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym celu niezbędne jest okazanie takich dokumentów:
wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (https://www.nfz-krakow.pl/gfx/nfz-krakow/userfiles/i-krzywda/dobrowolne_ubezpieczenie/wniosek_ud.pdf), klauzula, oświadczenie i informator;
oryginał aktualnego zaświadczenia o statusie studenta/ doktoranta/kursanta, itp. (zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia dokumentu);
kserokopię pierwszej strony paszportu z danymi (zasłonięte zdjęcie twarzy);
kserokopię aktualnej wizy lub karty pobytu wydane przez RP (zasłonięte zdjęcie twarzy);
kserokopię Karty Polaka (zasłonięte zdjęcie twarzy) lub dokumentu stwierdzającego polskie pochodzenie w rozumieniu przepisów o repatriacji (jeśli dotyczy);
kserokopię potwierdzenia miejsca zamieszkania na terenie RP (zaświadczenie o zameldowaniu lub w niektórych przypadkach umowa najmu);
kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie nr PESEL;
kserokopię dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie z ostatniego ubezpieczenia (jeśli dotyczy);
w przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 18 r.ż.) konieczne jest przedstawienie potwierdzonej notarialnie i przetłumaczonej na język polski pisemnej zgody/oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego studenta na zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ (w przypadku ustanowionego opiekuna – należy przedstawić pełnomocnictwo notarialne lub wyrok sądu rodzinnego potwierdzający sprawowanie opieki).
Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z odpowiednim oddziałem NFZ i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej. Jeśli student posiada Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu, obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na uczelni, na której osoba studiuje. Takiego typu ubezpieczenie można złożyć jako załącznik do Urzędu Wojewódzkiego w przypadku wnioskowania o zezwolenie na pobyt. Oprócz tego ubezpieczenie od NFZ daje dostęp do całego systemu zdrowotnego w Polsce. Osoba zainteresowana takiego typu ubezpieczeniem musi złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ wniosek o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym celu niezbędne jest okazanie takich dokumentów: wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (https://www.nfz-krakow.pl/gfx/nfz-krakow/userfiles/i-krzywda/dobrowolne_ubezpieczenie/wniosek_ud.pdf), klauzula, oświadczenie i informator; oryginał aktualnego zaświadczenia o statusie studenta/ doktoranta/kursanta, itp. (zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia dokumentu); kserokopię pierwszej strony paszportu z danymi (zasłonięte zdjęcie twarzy); kserokopię aktualnej wizy lub karty pobytu wydane przez RP (zasłonięte zdjęcie twarzy); kserokopię Karty Polaka (zasłonięte zdjęcie twarzy) lub dokumentu stwierdzającego polskie pochodzenie w rozumieniu przepisów o repatriacji (jeśli dotyczy); kserokopię potwierdzenia miejsca zamieszkania na terenie RP (zaświadczenie o zameldowaniu lub w niektórych przypadkach umowa najmu); kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie nr PESEL; kserokopię dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie z ostatniego ubezpieczenia (jeśli dotyczy); w przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 18 r.ż.) konieczne jest przedstawienie potwierdzonej notarialnie i przetłumaczonej na język polski pisemnej zgody/oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego studenta na zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ (w przypadku ustanowionego opiekuna – należy przedstawić pełnomocnictwo notarialne lub wyrok sądu rodzinnego potwierdzający sprawowanie opieki).
Wybrać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę i położną POZ możesz na Internetowym Koncie Pacjenta. 
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to aplikacja, która ułatwia uzyskania informacji o przeszłym, aktualnym i planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni. 

Dzięki Internetowemu Koncie Pacjenta (IKP):
otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji
udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków
masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia
odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)
odbierzesz e-skierowanie
złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
zmienisz lekarza/pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
sprawdzisz wynik testu na koronawirusa
dowiesz się, do kiedy prawdopodobnie masz przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej (ostatecznie zależy to od Twojego stanu zdrowia).
Ważnym jest też to, że w Internetowym Koncie Pacjenta będziesz mógł zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 oraz będziesz miał potwierdzenie zaszczepienia się. 

Zalogować się na IKP możesz poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub internetowe konto w banku, które na to pozwala. 
Po zalogowaniu się uzupełnij swoje dane w zakładce “Moje Konto”. W polu „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)” możesz dokonać wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej POZ. Aby dokonać wyboru wybierz “Wypełnij deklarację”, sprawdź poprawność zapisanych danych, wybierz placówkę do której chcesz się zapisać, wybierz specjalistę oraz kliknij “Podpisz deklarację”. 
Podpisana deklaracja będzie dostępna w zakładce “Moje konto” w rozdziale „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”.
Pamiętaj, że lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejną zmianę wnosisz opłatę.⬇️
Wybrać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę i położną POZ możesz na Internetowym Koncie Pacjenta. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to aplikacja, która ułatwia uzyskania informacji o przeszłym, aktualnym i planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni. Dzięki Internetowemu Koncie Pacjenta (IKP): otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem) odbierzesz e-skierowanie złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). zmienisz lekarza/pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej sprawdzisz wynik testu na koronawirusa dowiesz się, do kiedy prawdopodobnie masz przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej (ostatecznie zależy to od Twojego stanu zdrowia). Ważnym jest też to, że w Internetowym Koncie Pacjenta będziesz mógł zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 oraz będziesz miał potwierdzenie zaszczepienia się. Zalogować się na IKP możesz poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub internetowe konto w banku, które na to pozwala. Po zalogowaniu się uzupełnij swoje dane w zakładce “Moje Konto”. W polu „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)” możesz dokonać wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej POZ. Aby dokonać wyboru wybierz “Wypełnij deklarację”, sprawdź poprawność zapisanych danych, wybierz placówkę do której chcesz się zapisać, wybierz specjalistę oraz kliknij “Podpisz deklarację”. Podpisana deklaracja będzie dostępna w zakładce “Moje konto” w rozdziale „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”. Pamiętaj, że lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejną zmianę wnosisz opłatę.⬇️
20 maja 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące status hulajnóg elektrycznych i Urządzeń Transportu Osobistego (UTO). To ogromna i bardzo ważna zmiana, bo prawny chaos, który obowiązywał do tej pory, zastąpią dość precyzyjne zapisy regulujące korzystanie z UTO. 

Jakich zasad musisz przestrzegać?
Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Ustawa Prawo ruchu drogowego nie przewidywała istnienia urządzeń typu hulajnoga elektryczna które są coraz częściej wybieranym transportem dla przemieszczania się. Zgodnie ze stanowiskiem resortu i policji, osoby używając hulajnogi elektrycznej musieli (i do 20.05 muszą) poruszać się po chodnikach, podobnie jak piesi. Nie mogą za to korzystać z jezdni i dróg dla rowerów pod groźbą  kary  do 500 zł.
Teraz status hulajnóg będzie zbliżony do statusu rowerów (ale nie będzie taki sam). To właśnie najważniejsza zmiana, jaką przynosi nowelizacja. Jako użytkownik hulajnogi od 20 maja będziesz miał obowiązek jazdy po drodze rowerowej, gdy tylko jest ona dostępna. W przypadku, gdy brakuje ścieżki rowerowej, konieczne będzie skorzystanie z jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W obu przypadkach będzie można jednak rozpędzić się maksymalnie do 20 km/h.
W przypadku, gdy nie ma drogi dla rowerów, ani jezdni z limitem 30 km/h, będziesz musiał zjechać na chodnik. W tym przypadku jazda będzie dozwolona z maksymalną prędkością
20 maja 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące status hulajnóg elektrycznych i Urządzeń Transportu Osobistego (UTO). To ogromna i bardzo ważna zmiana, bo prawny chaos, który obowiązywał do tej pory, zastąpią dość precyzyjne zapisy regulujące korzystanie z UTO. Jakich zasad musisz przestrzegać? Do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. Ustawa Prawo ruchu drogowego nie przewidywała istnienia urządzeń typu hulajnoga elektryczna które są coraz częściej wybieranym transportem dla przemieszczania się. Zgodnie ze stanowiskiem resortu i policji, osoby używając hulajnogi elektrycznej musieli (i do 20.05 muszą) poruszać się po chodnikach, podobnie jak piesi. Nie mogą za to korzystać z jezdni i dróg dla rowerów pod groźbą kary do 500 zł. Teraz status hulajnóg będzie zbliżony do statusu rowerów (ale nie będzie taki sam). To właśnie najważniejsza zmiana, jaką przynosi nowelizacja. Jako użytkownik hulajnogi od 20 maja będziesz miał obowiązek jazdy po drodze rowerowej, gdy tylko jest ona dostępna. W przypadku, gdy brakuje ścieżki rowerowej, konieczne będzie skorzystanie z jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W obu przypadkach będzie można jednak rozpędzić się maksymalnie do 20 km/h. W przypadku, gdy nie ma drogi dla rowerów, ani jezdni z limitem 30 km/h, będziesz musiał zjechać na chodnik. W tym przypadku jazda będzie dozwolona z maksymalną prędkością "zbliżoną do prędkości pieszego", a także, musisz ustąpić pierwszeństwa pieszemu i nie utrudniać im poruszanie się. Kogo obejmą nowe przepisy? Wyżej opisane przepisy obowiązują w przypadku hulajnóg elektrycznych, pozostałych Urządzeń Transportu Osobistego (UTO) oraz urządzenia wspomagające ruch (urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzanego siłą mięśni, np. rolki, wrotki i deskorolki bez silniczków). Z hulajnóg oraz UTO, bez posiadania żadnych uprawnień, będą mogli skorzystać osoby powyżej 18 roku życia. Młodsze, aby jeździć tymi urządzeniami, będą musiały posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.⬇️

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский