Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej.

Forma, w której cudzoziemiec może prowadzić gospodarczą działalność w Polsce, zależy od jego statusu, czyli podstawy pobytu na terytorium kraju. Niektórzy cudzoziemcy mogą rozpocząć działalność gospodarczą na tych samych zasadach, jak polscy obywatele, czyli w dowolnej przewidzianej ustawodawstwem formie. Natomiast inne grupy – tylko na wyraźnie określonych prawem zasadach. Dlatego jeżeli chcecie otworzyć w Polsce swój biznes, pierwszym krokiem powinno być ustalenie tego, w której właśnie formie możecie to zrobić.
Żeby rozpocząć własny biznes, należy odpowiadać chociażby jednemu z kryteriów :
– zezwolenie na stały pobyt;
-zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej;
-status uchodźcy;
-zgoda na pobyt z humanitarnych przyczyn;
-zgoda na pobyt tolerowany;
-zezwolenie na pobyt czasowy, nadany w związku z takimi okolicznościami:
– początkiem albo przedłużeniem stacjonarnego nauczania w wyższym edukacyjnym zakładzie albo nauczania w aspiranturze w Polsce (art. 144 ustawy o cudzoziemcach),
-połączeniem rodzin (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
– zezwolenie na tymczasowy pobyt z jednoczesnym pobytem w ślubie, zawartym z obywatelem (obywatelką) Polski, który (która) mieszka w Polsce;
-zezwolenie w celu spełnienia gospodarczej działalności, nadany ze względu na przedłużenie spełnianej wcześniej gospodarczej działalności na mocy wnoszenia do Centralnego rejestru i informacji o gospodarczej działalności;
-tymczasową ochronę;
-ważną Kartę Polaka.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский