Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania ubezpieczeń:

Jednym z warunków otrzymania wizy do wjazdu na terytorium Polski dla cudzoziemca jest wymóg posiadania międzynarodowego ubezpieczenia. Minimalna suma takiego ubezpieczenia to ok 30 000 euro. Ubezpieczenie musi być ważne w ciągu całego terminu zaplanowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski i pokrywać dowolne koszty, które mogą powstać podczas pobytu w Polsce w związku z koniecznością skorzystania z pogotowia ratunkowego, leczenia w szpitalu, czy powrót na ojczyznę z medycznych przyczyn albo w związku z śmiercią.

Oprócz obowiązkowych rodzajów ubezpieczenia, w Polsce istnieją również dobrowolne ubezpieczenia. Nimi objęci mogą być przykład, studenci, przedsiębiorcy, niepracujący obywatele, a także te, kto jest ubezpieczony obowiązkowym rodzajem ubezpieczenia.

Polski system obowiązkowego ubezpieczenia obejmuje:
⦁ ubezpieczenie emerytalne,
⦁ ubezpieczenie od niezdolności (emerytura po inwalidzie) do pracy,
⦁ ubezpieczenie od chorobowe,
⦁ ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Dowolny człowiek (w tym przypadku cudzoziemiec) może korzystać z usług medycznych w Polsce bezpłatnie, jeśli posiada ubezpieczenie.
Jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony i wnosi raty za ubezpieczenie, to ma prawo otrzymywać państwową pomoc leczniczą bezpłatnie w dowolnej klinice czy szpitalu, który współpracuje z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Jeśli powstanie konieczność hospitalizacji, ma bezpłatny dostęp do usług medycznych na takich samych warunkach, jak i obywatel Polski.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский