fbpx

UWAGA! DO 13.07.2020 ZGŁOŚ SIĘ DO CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dla osób kontrolujących spółki handlowe

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego – beneficjentach rzeczywistych.

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności spółek

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek się zgłosić wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.Spółki, które mają obowiązek zgłaszać i aktualizować informacje w rejestrze, to:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z.o.o.)
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki jawne
 • spółki proste spółki akcyjne
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych)

Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Uwaga! Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia informacji oraz aktualizacji zgłoszenia w CRBR.

Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką.

Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę.

Beneficjentami rzeczywistymi w spółkach kapitałowych, które muszą się zgłosić do CRBR, są:

 • udziałowcy lub akcjonariusze posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce
 • osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu
 • osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji;

Uwaga! W sytuacji, jeśli nie jest możliwe określenie beneficjenta rzeczywistego w spółce, do Rejestru należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (np. członek zarządu).

Beneficjentami rzeczywistymi w spółkach osobowych, które podlegają obowiązkowi wpisu do CRBR są wspólnicy tych spółek, którzy są uprawnieni do jej reprezentacji na podstawie umowy spółki oraz zgodnie z wpisem w KRS.

Uwaga! Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

Zgłoszenia do Rejestru należy dokonać w terminie:

 • 7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS – w przypadku nowych spółek;
 • do 13 lipca 2020 r. – w przypadku spółek istniejących przed 13 października 2019 r.

W przypadku zmiany informacji podanych w zgłoszeniu do Rejestru, należy je zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany.

Uwaga! Jeśli w trakcie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie do Rejestru, ale przed przesłaniem takiego zgłoszenia, nastąpiła zmiana informacji podlegających zgłoszeniu, należy dokonać dwóch zgłoszeń:

 • zgłoszenie pierwsze powinno zawierać stan aktualny na dzień wpisu do KRS,
 • zgłoszenie drugie powinno zawierać informacje aktualne (po zmianach) i trzeba go dokonać , w terminie 7 dni od dnia powstania zmian.

Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany, może spowodować nałożenie na spółkę kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie informacje w nim zawarte udostępniane są bezpłatnie. (Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się na [email protected] lub 501-868-999)

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Loading...