fbpx

Częściowe wznowienie obsługi klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców – Odbiór kart pobytu (od 13 maja br.)

Odbiór kart pobytu (od 13 maja br.) 

Od 13 maja br. zostaje częściowo wznowiona możliwość odbioru kart pobytu. Przyjmujemy tylko osoby, z którymi wcześniej się skontaktujemy telefonicznie/wyślemy sms/ e-mail po 7 maja br. Prosimy o oczekiwanie na kontakt z urzędu. Proszę nie przychodzić do urzędu bez wyznaczonej wizyty. Uwaga: w przypadku chęci odbioru karty pobytu w Nowym Sączu informujemy o możliwości telefonicznego umawiania wizyt pod numerem tel. 18 540 23 41.

Przypominamy: cudzoziemiec kartę pobytu odbiera osobiście wraz z ważnym dokumentem tożsamości (paszport), po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty. W przypadku, gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator. Czynność odbioru karty pobytu nie wymaga obecności tłumacza ani pełnomocnika, do stanowiska zostanie wpuszczony wyłącznie właściciel karty pobytu. 

Opłata za kartę pobytu wynosi 50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych). Opłatę ulgową za wydanie karty pobytu w wysokości 50% pobiera się od cudzoziemców:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP; 
  • małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat. 

Uwaga: punkt ksero i punkt wnoszenia opłat w Urzędzie są NIECZYNNE. Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek: 

Małopolski Urząd Wojewódzki

NBP Oddział Okręgowy w Krakowie

08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Przypominamy o zasadach sanitarnych obowiązujących podczas wizyty w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Do Urzędu mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, (zgodnie z otrzymanym terminem lub bez określonego terminu w sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa).

Należy posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą. np. ważny paszport, dowód opłaty itp. Tylko osoby posiadające wymagany w danej sprawie komplet dokumentów zostaną wpuszczone do Urzędu.

Należy mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa. 

Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu (zalecana odległość 2 m).

Przed wejściem do Urzędu należy zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w  miejscu do tego wyznaczonym;

  • ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika Urzędu w celu identyfikacji tożsamości, po cofnięciu się do bezpiecznej odległości;
  • w trakcie przebywania na terenie Urzędu należy przestrzegać określonych komunikatami i oznaczeniami zasad przemieszczania się;
  • należy liczyć się z tym, że nie będzie możliwości skorzystania z toalet znajdujących się w Urzędzie.
  • W przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w Urzędzie nie będzie możliwa.

Otrzymanie terminu stawienia się w Urzędzie, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 cudzoziemcy będą informowani przez ochronę i pracowników urzędu o ograniczeniu wejścia do urzędu osób trzecich. 

Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Umówienie cudzoziemców, którzy złożyli wniosek przy obecnym reżimie sanitarnym wymaga nie tylko doposażenia pracowników obsługi w niezbędne artykuły sanitarne, ale także logistyki dokumentacji i organizacji poruszania się po urzędzie (wejścia i wyjścia), aby nie dopuścić do przebywania w budynku zbyt dużej liczby osób. 

Dodatkowe informacje – organizacja pracy urzędu 

Dostęp do urzędu jest nadal ograniczony i możliwy tylko dla osób umówionych. 

Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową. Decyzje administracyjne zostaną wysłane pocztą.

Wnioski w sprawie zaproszeń, rejestracji pobytu obywateli UE, wymiany kart cudzoziemców oraz pozostałe należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska), lub odłożyć w czasie.


Wnioski oraz dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska) lub – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie. Wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać na poczcie najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu. 


Adres do korespondencji:

Wydział Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Loading...