fbpx

Odbiór karty pobytu MUW

Cudzoziemiec kartę pobytu odbiera osobiście wraz z ważnym dokumentem tożsamości (paszport), po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty. W przypadku, gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub kurator. Czynność odbioru karty pobytu nie wymaga obecności tłumacza ani pełnomocnika, do stanowiska zostanie wpuszczony wyłącznie właściciel karty pobytu, prosimy o przychodzenie bez osób trzecich.

Opłata za kartę pobytu wynosi 50 zł. (słownie pięćdziesiąt złotych).

Opłatę ulgową za wydanie karty pobytu w wysokości 50% pobiera się od cudzoziemców:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP;
  • małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat.

UWAGA: punkt ksero i punkt wnoszenia opłat w Urzędzie – będą NIECZYNNE.

Opłatę można ją uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki

NBP Oddział Okręgowy w Krakowie

08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 cudzoziemcy będą informowani przez ochronę i pracowników urzędu o ograniczeniu wejścia do urzędu osób trzecich.

Ponadto prosimy:

– o zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami,
– o obecność w masce oraz w rękawiczkach (zdjęcie maski i rękawiczki nastąpi wyłącznie na żądanie pracownika w celu identyfikacji i pobrania odcisków linii papilarnych),

– o użycie płynu dezynfekującego przed podejściem do stanowiska.


Pierwsze dni obsługi 13 maja – 15 maja 2020 r. będą traktowane jako tydzień “pilotażowy”, dla sprawdzenia, jaką liczbę klientów Wydział Spraw Cudzoziemców jest w stanie obsłużyć dziennie, przy równoczesnej weryfikacji zainteresowania ze strony klientów.

Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Umówienie cudzoziemców, którzy złożyli wniosek przy obecnym reżimie sanitarnym wymaga nie tylko doposażenia pracowników obsługi w niezbędne artykuły sanitarne, ale także logistyki dokumentacji i organizacji poruszania się po urzędzie (wejścia i wyjścia), aby nie dopuścić do przebywania w budynku zbyt dużej liczby osób.

Dostęp do urzędu jest nadal ograniczony i możliwy tylko dla osób umówionych. W dalszym ciągu zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klienta w innych sprawach. Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.

Decyzje administracyjne zostaną wysłane pocztą.

Umówione przez rezerwację terminy do złożenia wniosków oraz uzupełnienia braków formalnych, przesłuchania i przeglądy akt zostają odwołane. Wnioski w sprawie zaproszeń, rejestracji pobytu obywateli UE, wymiany kart cudzoziemców oraz pozostałe należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska), lub odłożyć w czasie.


Wnioski oraz dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska) lub – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie. Wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać na poczcie najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu,


Adres do korespondencji:

Wydział Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie

ul. Przy Rondzie 6

31-547 Kraków

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...