Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Dziewczyńskie Niedziele w Międzynarodowym Centrum Kultury

2 sierpnia @ 10:00 - 13:00

PL
„Dziewczyńskie Niedziele w Międzynarodowym Centrum Kultury” z Fundacją Banku Millenium

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “U-WORK” wraz z Fundacją Banku Millenium zaprasza w niedzielę 2 sierpnia na spotkanie integracyjne dla migrantek oraz Polek otwartych na nowe kultury i kulturę.

„Dziewczyńskie Niedziele” to wspólne wyjście na wystawę i na kawę w gronie kobiet. Tym razem zapraszamy kobiety pomiędzy 18 a 30 rokiem życia.
Dzięki dofinansowaniu Fundacji Banku Millenium zapewniamy Wam:

-darmowe wejście na wystawę
-kawa/herbata/śniadanie w kawiarni
-bilety na komunikację miejską w obydwie strony
-maseczki
-informacje o kursach, szkoleniach, stażach, ofertach pracy, wolontariacie

Tym razem wybierzemy się na kolorową wystawę “ Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza.” Na koniec wspólnie spędzimy czas w kawiarni przy późnym śniadaniu lub wczesnym podwieczorku i kawie. Liczba miejsc ograniczona.
Aby wziąć udział w wydarzeniu:
– zaznacz opcję “Wezmę udział”
– zarejestruj się.

Przed spotkaniem podpisujemy:
– zgodę na wykorzystanie wizerunku. Robimy zdjęcia i filmy, w celach sprawozdawczych (przedstawiamy organizacji, która przekazała nam pieniądze na organizacje wydarzenia) i reklamowych (chcemy się pochwalić w mediach społecznościowych działaniem, na organizację którego poświęciliśmy sporo czasu i z którego jesteśmy dumni 🙂 )
– oświadczenie, że jesteś zdrowa, nie masz objawów koronawirusa a jeżeli pojawiłoby się, to natychmiast przekażesz nam tą informację.

Wydarzenie finansowane przez Fundacja Banku Millenium w ramach konkursu “Bankowość jest Kobietą” https://www.facebook.com/FundacjaBankuMillennium/

#BankowośćJestKobietą #dziewczynskieniedziele #dziewczyńskieniedziele #fundacjabankumillenium #uwork #polskaukraina #ngo #krakow #poland #art #kawa #coffee #coffeetime

ENG
„Girls’ Sundays at the International Cultural Centre” with the Millennium Bank Foundation

Foundation for Polish-Ukrainian Cooperation „U-WORK” together with the Millennium Bank Foundation invites on Sunday 2 August for an integration meeting for migrant women and Polish women open to new cultures.

„Girls’ Sundays” is a joint trip to the exhibition and coffee with women. This time we invite women between 18 and 30 years old. Thanks to the funding from the Bank Millennium Foundation we provide you with:

– free entrance to the exhibition
– coffee/tea/bathing in the café
– tickets for public transport in both directions
– masks
– information about courses, trainings, internships, job offers, volunteering

This time we will go to the colourful exhibition „Plants and animals. Atlases of natural history in the Linnaeus era.” Finally, we will spend time together in the café with late breakfast or early afternoon tea and coffee. Number of seats is limited.
To participate in the event:
– check the „I will participate” option
– register.

Before the meeting, we sign: – an agreement to use the image. We take photos and videos, for reporting purposes (we present the organization that gave us money to organize the event) and advertising (we want to boast in the social media about the action, to which we have devoted a lot of time and of which we are proud 🙂 ) – a statement that you are healthy, you have no symptoms of coronavirus and if it appears, you will immediately give us this information.

Event financed by the Bank Millennium Foundation as part of the „Banking is a Woman” competition https://www.facebook.com/FundacjaBankuMillennium/

UA
„Дівчачі неділі в Міжнародному культурному центрі” з Фондом Банку Millenium

Фонд Польсько-Української Співпраці „U-WORK” разом з Фондом Банку Millenium запрошує в неділю 2 серпня на інтеграційну зустріч для мігранток та польок, відкритих на нові культури.

„Дівчачі неділі” – це спільний вихід на виставку і на каву в колі жінок. Цього разу ми запрошуємо жінок віком від 18 до 30 років.
Завдяки фінансуванню Фонду Банку Millenium ми пропонуємо Вам:

– безкоштовний вхід на виставку
– каву/чай/сніданок в кафе
– квитки на громадський транспорт в обидві сторони
– маски
– інформацію про курси, навчання, стажування, вакансії, волонтерство

Цього разу ми вирушимо на барвисту виставку “Рослини і тварини. Атласи природної історії в епоху Ліннея.”Нарешті, ми проведемо час разом в кафе за пізнім сніданком або раннім післяобіднім чаєм і кавою. Кількість місць обмежена.
Для участі у заході:
– відзначте опцію „Візьму участь”
– зареєструватесь.

Перед зустріччю ми підписуємо:
– дозвіл на використання іміджу людини. Ми робимо фотографії та відео, з метою звітності (представляємо їх організації, яка надала нам кошти на організацію заходу) і в цілях реклами (хочемо похвалитися в соціальних мережах діяльністю, нашої організації 🙂 )
– заяву про те, що ви здорові, у вас немає симптомів коронавірусу, і якщо воно у вас з’являться, ви негайно повідомте нам цю інформацію.

Захід, що фінансується Фондом Банку Millenium в рамках конкурсу „Банківська справа – жінка” https://www.facebook.com/FundacjaBankuMillennium/

ROS
„Девчачьи воскресенья в Международном культурном центре” с Фондом Банка Millenium

Фонд Польско-Украинского Сотрудничества „U-WORK” вместе с Фондом Банка Millenium приглашает в воскресенье 2 августа на интеграционную встречу для мигранток и полек, открытых на новые культуры.

„Девчачьи воскресенья” – это совместный выход на выставку и на кофе в кругу женщин. На этот раз мы приглашаем женщин в возрасте от 18 до 30 лет.
Благодаря финансированию Фонда Банка Millenium мы предлагаем Вам:

– бесплатный вход на выставку
– кофе/чай/завтрак в кафе
– билеты на общественный транспорт в обе стороны
– маски
– информацию о курсах, обучение, стажировка, вакансии, волонтерство

На этот раз мы отправимся на красочную выставку “Растения и животные. Атласы естественной истории в эпоху Линнея.”Наконец, мы проведем время вместе в кафе за поздним завтраком или ранним послеобеденным чаем и кофе. Количество мест ограничено.
Для участия в мероприятии:
– отметьте опцию ” приму участие”
– зарегистрироваться.

Перед встречей мы подписываем:
– разрешение на использование имиджа человека. Мы делаем фотографии и видео, с целью отчетности (представляем их организации, которая предоставила нам средства на организацию мероприятия) и в целях рекламы (хотим похвастаться в социальных сетях деятельностью, нашей организации и )
– заявление о том, что вы здоровы, у вас нет симптомов коронавирус, и если оно у вас появятся, вы немедленно сообщите нам эту информацию.

Мероприятие, финансируемое Фондом Банка Millenium в рамках конкурса „Банковское дело – женщина” https://www.facebook.com/FundacjaBankuMillennium/

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
2 sierpnia
Czas:
10:00 - 13:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/784343735441152

Miejsce

Fundacja Współpracy Polsko Ukraińskiej „U-Work”
ul. Stefana Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski