Project „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Obcokrajowców” is addressed to people from the East(Ukraine, Belarus), who want to conduct business activity in Krakow. The offer of the project can be used by people who currently run their own business in Krakow or just want to set it up. The main objective of our project is free of charge support for foreign entrepreneurs in Krakow.

Within the framework of the project, the following will be organised:

  • training in business management, forexample on the basics of accounting and labour law

  • meetings with officials (ZUS, US, PIP, PUP, SANEPID), who will explain the basic issues that the company’s manager may encounter

  • we support Kraków’s companies in problems of employing foreigners

  • we will also help you find a potential business partner and organize a free business meeting

  • CWPO assists in the registration of the company without any brokerage fees

  • we help to obtain the PESEL number needed for registration and we assist incontacts with authorities in order to obtain

  • the necessary permits if they are requiredina given industry

  • the project is conducive to Polish-Ukrainian cooperation and also serves toestablish international business contacts.

At the same time, it creates a friendlyatmosphere for the development ofentrepreneurship of foreigners in Krakow.

Within the framework of the Centre forthe Support of Foreign Entrepreneurshipproject, we invite all those who arecurrently running or want to start theirown business at the following locations training in running a business in Kraków.

The training will take place on 17. 11. 18 in the seat of the “U-WORK” address of Foundation: street Batorego 2/28.

 
 

Zapraszamy na spotkania biznesowe przedsiębiorców polskich i ukraińskich. Głównym celem tych spotkań jest integracja i przyszła współpraca krakowskich firm z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Prowadzenie biznesu w Polsce wymaga od zagranicznych firm doskonałej znajomości rynku i zasad prowadzenie biznesu. Doświadczenie krakowskich firm może być przydatne w tych kwestiach. Podczas spotkań branżowych/dwustronnych będą omówione możliwości współpracy międzynarodowej.

The dates of meetings will be setindividually.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Instagram

Minister Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o: - kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku);
- uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
- obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich małżonków i dzieci.

Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia br.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o: - kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku); - uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej; - obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich małżonków i dzieci. Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia br.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Міністр Маріуш Каміньскі підписав зміни до постанови про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху на певних прикордонних переходах.

Зміна регламенту розширює каталог осіб, які мають право на в'їзд на територію Республіки Польща: - водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, які подорожують транзитом через територію Республіки Польща іншими видами транспорту, ніж транспортний засіб, яким здійснюється автомобільний транспорт (для прийому відпочинку або після отримання відпочинку);
- студентів та студентів, які здобувають освіту в Республіці Польща;
- громадян держав-членів Європейського Союзу, Європейської Економічної Зони або Швейцарської Конфедерації для проїзду через територію Республіки Польща за місцем проживання або перебування (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону РП), а також їх подружжя і дітей.

Ці особи звільняються від карантину на підставі постанови Ради Міністрів Про встановлення певних обмежень, приписів і заборон у зв'язку з виникненням епідемічного стану.

Необхідність врахування учнів і студентів серед категорії осіб, які мають право перетину державного кордону, випливає з прийнятого Міністерством освіти розкладу іспитів зовнішніх для учнів, які закінчують навчання в польських школах, початкових і середніх шкіл (у період з 8 червня по 28 серпня поточного року). Постанова набирає чинності з дня оголошення.
Міністр Маріуш Каміньскі підписав зміни до постанови про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху на певних прикордонних переходах. Зміна регламенту розширює каталог осіб, які мають право на в'їзд на територію Республіки Польща: - водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, які подорожують транзитом через територію Республіки Польща іншими видами транспорту, ніж транспортний засіб, яким здійснюється автомобільний транспорт (для прийому відпочинку або після отримання відпочинку); - студентів та студентів, які здобувають освіту в Республіці Польща; - громадян держав-членів Європейського Союзу, Європейської Економічної Зони або Швейцарської Конфедерації для проїзду через територію Республіки Польща за місцем проживання або перебування (тривалістю не більше 12 годин з моменту перетину кордону РП), а також їх подружжя і дітей. Ці особи звільняються від карантину на підставі постанови Ради Міністрів Про встановлення певних обмежень, приписів і заборон у зв'язку з виникненням епідемічного стану. Необхідність врахування учнів і студентів серед категорії осіб, які мають право перетину державного кордону, випливає з прийнятого Міністерством освіти розкладу іспитів зовнішніх для учнів, які закінчують навчання в польських школах, початкових і середніх шкіл (у період з 8 червня по 28 серпня поточного року). Постанова набирає чинності з дня оголошення.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский