ul. Stefana Batorego 2/28
31-135 Kraków

Офіс Фонду знаходиться на вул. Stefana Batorego 2/28

Доїхати можна:

трамваєм – зупинка “Batorego” або “Teatr Bagatela”

автобусом – зупинка “Plac Inwalidów” або “Teatr Bagatela”

Одразу за рогом є станція міських велосипедів Wavelo

Instagram

PL
Program Poland Business Harbour obejmuje już nie tylko Białoruś, ale również Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Mieszkańcy tych krajów mogą ubiegać się o przyspieszoną i preferencyjną ścieżkę wizową - wiza PBH jest jedyną, która pozwala specjalistom IT aplikować wspólnie z rodziną, pracować bez konieczności uprzedniego uzyskania pozwolenia na pracę oraz zakładać działalności gospodarcze na zasadach analogicznych do obywateli Polski.
Zgodnie z wyjaśnieniem pełnomocnika premiera ds. GovTech Justyny Orłowskiej dla cudzoziemców z innych państw są dostępne identyczne narzędzia jakie do tej pory w ramach programu rząd oferował obywatelom Białorusi. Są to ułatwienia w przyznawaniu wiz dla pracownika i jego rodziny, zgłoszenie się do programu Poland Prize organizowanego przez PARP, która może pomóc cudzoziemcom założyć start-up w Polsce, nawiązanie kontaktu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w celu opracowania planu przeniesienia zagranicznej firmy do Polski itd. 

Wymagane do uzyskania wizy dokumenty:
- wniosek o wizę krajową – wypełniony i podpisany, 
- aktualne zdjęcie biometryczne, 
- paszport – wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej trzy miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum dwie wolne strony przeznaczone na wizy, 
- ubezpieczenie medyczne na okres ważności wizy (minimalna kwota ubezpieczenia 30 tys. euro), 
- dokumentacja potwierdzająca cel podróży: 
 - w przypadku freelancera – dokument potwierdzający zainteresowanie ze strony jednej z partnerskich firm programu (Uwaga! W przypadku Białorusi możliwe jest także zastąpienie tego dokumentu potwierdzeniem wykształcenia technicznego lub co najmniej rocznego doświadczenia w branży IT, natomiast w przypadku obywateli innych państw nie można zastąpić ten dokument), 
 - w przypadku zakładania startupu – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu Poland Prize, 
 - w przypadku prowadzenia małego/średniego/dużego przedsiębiorstwa – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.
PL Program Poland Business Harbour obejmuje już nie tylko Białoruś, ale również Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Mieszkańcy tych krajów mogą ubiegać się o przyspieszoną i preferencyjną ścieżkę wizową - wiza PBH jest jedyną, która pozwala specjalistom IT aplikować wspólnie z rodziną, pracować bez konieczności uprzedniego uzyskania pozwolenia na pracę oraz zakładać działalności gospodarcze na zasadach analogicznych do obywateli Polski. Zgodnie z wyjaśnieniem pełnomocnika premiera ds. GovTech Justyny Orłowskiej dla cudzoziemców z innych państw są dostępne identyczne narzędzia jakie do tej pory w ramach programu rząd oferował obywatelom Białorusi. Są to ułatwienia w przyznawaniu wiz dla pracownika i jego rodziny, zgłoszenie się do programu Poland Prize organizowanego przez PARP, która może pomóc cudzoziemcom założyć start-up w Polsce, nawiązanie kontaktu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w celu opracowania planu przeniesienia zagranicznej firmy do Polski itd. Wymagane do uzyskania wizy dokumenty: - wniosek o wizę krajową – wypełniony i podpisany, - aktualne zdjęcie biometryczne, - paszport – wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej trzy miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum dwie wolne strony przeznaczone na wizy, - ubezpieczenie medyczne na okres ważności wizy (minimalna kwota ubezpieczenia 30 tys. euro), - dokumentacja potwierdzająca cel podróży: - w przypadku freelancera – dokument potwierdzający zainteresowanie ze strony jednej z partnerskich firm programu (Uwaga! W przypadku Białorusi możliwe jest także zastąpienie tego dokumentu potwierdzeniem wykształcenia technicznego lub co najmniej rocznego doświadczenia w branży IT, natomiast w przypadku obywateli innych państw nie można zastąpić ten dokument), - w przypadku zakładania startupu – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu Poland Prize, - w przypadku prowadzenia małego/średniego/dużego przedsiębiorstwa – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.
PL Założyć jednoosobową działalność gospodarczą na takich samych podstawach, jak obywatele Polski, mogą cudzoziemcy posiadający:
- zezwolenie na pobyt stały;
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce (art. 159 ustawy o cudzoziemcach), kształceniem się na studiach stacjonarnych (art. 144 ustawy o cudzoziemcach), posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego innym państwem członkowskim UE (art. 186 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach), albo w związku z tym, że jest członkiem rodziny tego cudzoziemca (art. 186 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach);
- status uchodźcy;
- ochronę uzupełniającą;
- zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany;
- zezwolenie na pobyt czasowy dla osoby, która pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski;
- zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- ochronę czasową w Polsce;
-ważną Kartę Polaka.
 
Oprócz tego założyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą mogą:
- obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin,
- obywatele państw, które są członkami EFTA,
- obywatele państw, które są członkami EOG,
- obywatele z państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości.
 
Umów się na konsultacje: biznes@u-work.pl
PL Założyć jednoosobową działalność gospodarczą na takich samych podstawach, jak obywatele Polski, mogą cudzoziemcy posiadający: - zezwolenie na pobyt stały; - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; - zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce (art. 159 ustawy o cudzoziemcach), kształceniem się na studiach stacjonarnych (art. 144 ustawy o cudzoziemcach), posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego innym państwem członkowskim UE (art. 186 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach), albo w związku z tym, że jest członkiem rodziny tego cudzoziemca (art. 186 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach); - status uchodźcy; - ochronę uzupełniającą; - zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany; - zezwolenie na pobyt czasowy dla osoby, która pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski; - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; - ochronę czasową w Polsce; -ważną Kartę Polaka. Oprócz tego założyć i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą mogą: - obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin, - obywatele państw, które są członkami EFTA, - obywatele państw, które są członkami EOG, - obywatele z państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości. Umów się na konsultacje: [email protected]
Już od jutra, 1 czerwca, wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Zmiany będą dotyczyły i kierowców, i pieszych i będą miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Najważniejsze zmiany to:
- pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko znajdując się na przejściu dla pieszych, ale i wchodząc na przejście.
- tramwaj nadal ma pierwszeństwo! Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. 
- zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych.
- kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
- na obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość przez całą dobę to 50 km/h.
- na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany będzie zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go pojazdy na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. (przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m). Przepisu tego nie będzie się stosowało podczas wyprzedzania.
Już od jutra, 1 czerwca, wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Zmiany będą dotyczyły i kierowców, i pieszych i będą miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Najważniejsze zmiany to: - pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko znajdując się na przejściu dla pieszych, ale i wchodząc na przejście. - tramwaj nadal ma pierwszeństwo! Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. - zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych. - kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. - na obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość przez całą dobę to 50 km/h. - na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany będzie zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go pojazdy na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. (przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m). Przepisu tego nie będzie się stosowało podczas wyprzedzania.
PL
Od 26 maja 2021 roku istnieje możliwość wykonania testu na koronawirusa po przylocie na terytorium Polski na terenie lotniska przed kontrolą graniczną. Wynik testu należy przedstawić w języku polskim albo w języku angielskim bezpośrednio przy kontrole granicznej. W przypadku posiadania negatywnego wyniku testu kwarantanna będzie zniesiona bez konieczności przekazywania informacji do Sanepidu.

RU
С 26 мая 2021 года существует возможность проведения теста на коронавирус после прилета на территорию Польши в аэропорту до пограничного контроля. Результат теста должен быть представлен на польском или английском языке непосредственно при пограничном контроле. В случае наличия отрицательного результата теста карантин будет отменен без необходимости передачи информации в санэпидемстанцию.

UA
З 26 травня 2021 року існує можливість проведення тесту на коронавірус після прильоту на територію Польщі в аеропорті до прикордонного контролю. Результат тесту повинен бути представлений польською або англійською мовою безпосередньо при прикордонному контролі. У разі наявності негативного результату тесту карантин буде скасований без необхідності передачі інформації в санепідемстанції.

EN
From May 26, 2021, it is possible to conduct a test for coronavirus after arrival on the territory of Poland at the airport before border control. The test result must be presented in Polish or English directly at the border control. If there is a negative test result, the quarantine will be canceled without the need to transmit information to the epidemiological station.

BY
З 26 мая 2021 года існуе магчымасць правядзення тэсту на коронавирус пасля прылёту на тэрыторыю Польшчы ў аэрапорце да памежнага кантролю. Вынік тэсту павінен быць прадстаўлены на польскай або англійскай мове непасрэдна пры памежным кантролі. У выпадку наяўнасці адмоўнага выніку тэсту каранцін будзе адменены без неабходнасці перадачы інфармацыі ў санэпідстанцыю.
PL Od 26 maja 2021 roku istnieje możliwość wykonania testu na koronawirusa po przylocie na terytorium Polski na terenie lotniska przed kontrolą graniczną. Wynik testu należy przedstawić w języku polskim albo w języku angielskim bezpośrednio przy kontrole granicznej. W przypadku posiadania negatywnego wyniku testu kwarantanna będzie zniesiona bez konieczności przekazywania informacji do Sanepidu. RU С 26 мая 2021 года существует возможность проведения теста на коронавирус после прилета на территорию Польши в аэропорту до пограничного контроля. Результат теста должен быть представлен на польском или английском языке непосредственно при пограничном контроле. В случае наличия отрицательного результата теста карантин будет отменен без необходимости передачи информации в санэпидемстанцию. UA З 26 травня 2021 року існує можливість проведення тесту на коронавірус після прильоту на територію Польщі в аеропорті до прикордонного контролю. Результат тесту повинен бути представлений польською або англійською мовою безпосередньо при прикордонному контролі. У разі наявності негативного результату тесту карантин буде скасований без необхідності передачі інформації в санепідемстанції. EN From May 26, 2021, it is possible to conduct a test for coronavirus after arrival on the territory of Poland at the airport before border control. The test result must be presented in Polish or English directly at the border control. If there is a negative test result, the quarantine will be canceled without the need to transmit information to the epidemiological station. BY З 26 мая 2021 года існуе магчымасць правядзення тэсту на коронавирус пасля прылёту на тэрыторыю Польшчы ў аэрапорце да памежнага кантролю. Вынік тэсту павінен быць прадстаўлены на польскай або англійскай мове непасрэдна пры памежным кантролі. У выпадку наяўнасці адмоўнага выніку тэсту каранцін будзе адменены без неабходнасці перадачы інфармацыі ў санэпідстанцыю.

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский