fbpx

Koronawirus – informacje dla cudzoziemców

Prawa i obowiązki w okresie epidemii reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: u.z.z.) i wydane do niej w marcu rozporządzenia.  Dodatkowo na bieżąco Premier lub ministrowie wydają nowe rozporządzenia, jak np. rozporządzenie MSWiA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (dalej: rozporządzenie o zawieszeniu  ruchu granicznego).

Kończy Ci się niedługo wiza?

 jeśli jesteś Ukraińcem/Ukrainką  i posiadasz paszport biometryczny lub jesteś obywatelem/ką innego kraju, który korzysta z ruchu bezwizowego (lista – po zakończeniu ważności wizy typu D lub karty pobytu automatycznie uruchomi się ruch bezwizowy (max 90 dni). Warunek: nie wykorzystałeś/aś 90 dni ruchu bezwizowego w ostatnich 180 dniach (dotyczy całego obszaru Schengen)

– w innych przypadkach możesz złożyć wniosek o przedłużenie wizy. Tutaj znajdziesz potrzebne informacje. Warunek: okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy, wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu (tzn. do 365 dni dla wizy krajowej i 90 dni dla wizy Schengen). UWAGA: to oznacza, że nie jest możliwe przedłużenie wizy w przypadku cudzoziemca, którego pobyt na terytorium RP przekroczył już rok na wizie krajowej!  Wniosek o przedłużenie wizy wyślij na poczcie listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu ważności Twojej wizy.

– jeśli żaden z powyższych sposobów nie ma zastosowania w Twojej sytuacji – złóż wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Wniosek wyślij pocztą listem poleconym. Jako cel pobytu możesz wskazać np. inne okoliczności – szczególna sytuacja związana z pandemią koronawirusa

 jeśli nie złożyłeś/aś wniosku o pobyt czasowy  i nieznacznie przekroczyłeś/aś okres legalnego pobytu w Polsce – niewykluczone,  że przy wyjeździe na granicy  Straż Graniczna nie będzie robiła  z tego powodu problemów (tj. nie otrzymasz decyzji o zobowiązaniu do powrotu z zakazem wjazdu). Jest to jednak informacja jeszcze niepotwierdzona, będziemy informować na bieżąco jeśli będą oficjalne wytyczne. Staramy się wierzyć w przychylność władz polskich w związku z nadzwyczajną sytuacją, jednak do czasu wprowadzenia stosownych, tymczasowych rozwiązań prawnych, musisz mieć świadomość, że nie ma przeszkód prawnych by wydać wobec Ciebie decyzję o zobowiązaniu do powrotu.

Kończy Ci się ruch bezwizowy?

– jeśli jesteś obywatelem/ ką: Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru lub Urugwaju, możesz złożyć wniosek o przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym. Tutaj znajdziesz potrzebne informacje.

– w innych wypadkach – złóż wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu. Wniosek wyślij pocztą listem poleconym.

– jeśli nie zamierzasz lub nie możesz złożyć wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, a nieznacznie przekroczysz okres legalnego pobytu w ruchu bezwizowym – jest szansa, że przy wyjeździe na granicy   Straż Graniczna nie będzie robiła Ci z tego powodu problemów (tj. nie otrzymasz decyzji o zobowiązaniu do powrotu z zakazem wjazdu). Jest to jednak informacja jeszcze niepotwierdzona, będziemy informować na bieżąco jeśli będą oficjalne wytyczne. Staramy się wierzyć w przychylność władz polskich w związku z nadzwyczajną sytuacją, jednak do czasu wprowadzenia stosownych, tymczasowych rozwiązań prawnych, musisz mieć świadomość, że nie ma przeszkód prawnych by wydać wobec Ciebie decyzję o zobowiązaniu do powrotu.

Twoje obowiązki w czasie epidemii

Masz obowiązek (art. 5 u.z.z.):

– poddać się:

 • zabiegom sanitarnym,
 • szczepieniom ochronnym,
 • profilaktycznemu stosowaniu leków jeśli byłeś/a wystawiona na działanie wirusa
 • badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań,
 • nadzorowi epidemiologicznemu,
 • kwarantannie,
 • leczeniu,
 • hospitalizacji,
 • izolacji;

–  zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – jeżeli jesteś zakażony/a lub jesteś nosicielem.

– stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

Jeśli odmawiasz poddania się wyżej wymienionym zabiegom, można użyć wobec Ciebie przymusu bezpośredniego w postaci przytrzymywania, unieruchomienia lub przymusowego  podania leków.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny w związku z zagrożeniem epidemiologicznym grozi do 5 tys. złotych grzywny oraz do roku więzienia

Składanie wniosków o zezwolenie na pobyt

Różne urzędy różnie funkcjonują w czasie epidemii. Najważniejsze co możesz zrobić, to nie przegapić terminu do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt, jeśli Twój dotychczasowy legalny pobyt się kończy.   Wyślij  w takiej sytuacji wypełniony  wniosek pocztą na adres urzędu wojewódzkiego – koniecznie listem poleconym.

Pamiętaj jednak, że prawo legalnego pobytu na czas postępowania daje Ci tylko złożenie wniosku bez braków formalnych tj. stanie się to dopiero  po złożeniu przez Ciebie odcisków palców. Dopiero gdy to zrobisz, Twój pobyt od złożenia wniosku będzie uznawany za legalny.

Zgodnie z informacją na rządowych stronach, terminy do uzupełnienia braków formalnych, w tym w szczególności potwierdzenia osobistego stawiennictwa i oddania odcisków linii papilarnych oraz terminy do złożenia innych dokumentów, które upływają w okresie wyłączenia bezpośredniej obsługi w Wydziałach Spraw Cudzoziemców, będą liczone od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej, bez poniesienia negatywnych konsekwencji dla strony postępowania. Pamiętaj! Nie dotyczy to samego terminu do złożenia wniosku o pobyt. Dopóki nie będzie dalszych wytycznych ze strony urzędów – wciąż musisz to zrobić do ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Koronawirus a brak ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z ustawą, brak ubezpieczenia zdrowotnego nie stoi na przeszkodzie  badaniom sanitarno-epidemiologicznym ani leczeniu osób, które są podejrzane o zakażenie. Osoby takie, jak również nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym mają wręcz obowiązek poddać się badaniom (patrz wyżej).

Koszty badania w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa (art. 8 u.z.z.):

– badanie sanitarno-epidemiologiczne (inne niż laboratoryjne): budżet państwa, z części którą dysponuje Minister Zdrowia

– badanie laboratoryjne: wojewoda.

Koszty pobytu w szpitalu oraz wszelkiego rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom zakażonym pokrywa się, w przypadku braku ubezpieczenia, z budżetu państwa –   części którą dysponuje Minister Zdrowia (art. 38 u.z.z.)

Koronawirus a brak legalnego pobytu

Brak legalnego pobytu nie może być przyczyną, dla której nie zostaniesz zbadany/a lub przyjęty do szpitala z powodu koronawirusa.

Żaden z przepisów regulujących środki podejmowane w walce z koronawirusem nie nakłada na służbę zdrowia obowiązku gromadzenia danych dotyczących legalności pobytu cudzoziemca w Polsce.  Do rejestracji powinien wystarczyć Ci paszport.

Przepisy nie nakładają też na pracowników medycznych obowiązku zawiadamiania Straży Granicznej o wykryciu osoby bez legalnego pobytu, choć nakładają na szpitale i inne placówki medyczne obowiązek współpracy z różnymi służbami, w tym również Policją i Strażą Graniczną. Nie wynika z tego jednak indywidualny obowiązek „denuncjacji” czyli automatycznego przekazywania Straży Granicznej danych osób nieudokumentowanych.

Jeśli pracownicy medyczni domagają się, byś wykazał/a że masz prawo pobytu – napisz do nas: biuro@interwencjaprawna.pl.

Zakaz wjazdu dla cudzoziemców

Od 15.03.2020 r. obowiązuje tymczasowy zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski.
Zakaz nie obejmuje (§3 ust. 2 rozporządzenia o zawieszeniu ruchu granicznego):

 • cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemców posiadających Kartę Polaka;
 • cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP
 • cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Polski, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (innych niż powyższe) komendant placówki Straży Granicznej  może udzielić zgody na wjazd na terytorium RP.
Po przekroczeniu granicy każdy zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

UWAGA: zakaz wjazdu nie oznacza, że z Polski nie można wyjechać! Będzie to jednak utrudnione ze względu na zawieszenie połączeń pociągowych  międzynarodowych i ograniczenia w ruchu lotniczym. Wciąż czynne są jednak lądowe przejścia graniczne, np. z Ukrainą:

Dorohusk- Jahodyn,
Hrebenne- Rawa Ruska,
Korczowa- Krakowiec.

https://interwencjaprawna.pl/koronawirus-informacje-dla-cudzoziemcow/?fbclid=IwAR39tri3VmxwTCZ1ImLz3StuDuNYBIeq4j0MTRe-tmXiS4Kzh7ihdDs3MUQ

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Loading...