Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Wsparcie psychologiczne dla obcokrajowców

21 września 2019 @ 12:00 - 14:00

PL
W ramach projektu Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie zapraszamy 21 września na indywidualne spotkania z psychologiem.

Podczas indywidualnej konsultacji będziecie mogli otrzymać wsparcie i zrozumienie, pomoc w radzeniu z własnymi emocjami (lękiem, niepokojem, poczuciem samotności, bezradnością).
Psycholog pomoże Wam odnaleźć motywację do zmiany, poszukać drogi rozwiązania powstałych problemów, odnaleźć wiarę w siebie, polepszyć relację z dzieckiem lub w rodzinie.

W bezpiecznej atmosferze będziecie mogli porozmawiać o:
📌 trudnościach spowodowanych adaptacją Waszą lub Waszego dziecka w nowym kraju;
📌trudnościach powstałych w relacjach partnerskich lub w relacji z dzieckiem;
📌 szoku kulturowym;
📌 trudnościach spowodowanych brakiem akceptacji przez otoczenie, czy dyskryminacją;
📌 kryzysie który obecnie odczuwacie;
📌 trudnościach związanych ze zmianą waszego statusu, roli społecznej, czy wykonywaniem pracy nie odpowiadającą waszym kwalifikacjom;
📌 rozłące z rodziną;
📌 samotności w obcym kraju;
📌 długotrwałym stresie, utracie pewności siebie, utracie chęci do życia;
📌 odczuwaniu lęku przed komunikowaniem się w języku polskim;
📌 trudnościach Waszych, Waszej rodziny lub Waszego dziecka spowodowanych migracją.

Konsultacje prowadzi Olga Voronska – psycholog, studiowała psychologię w Kijowie i w Wiedniu, teraz otrzymuje certyfikat terapeuta poznawczo-behawioralnego we Lwowie. Emigrant z doświadczeniem, mieszkała w Niemczech, Austrii, Mołdawii, Kazachstanie, na Ukrainie i w Polsce, gdzie przeniosła się 3 lata temu.

Prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkania poprzez zgłaszanie się za pośrednictwem strony na Facebook lub za pomocą e-mail: info@migrant.krakow.pl

ENG
Within the framework of the project Information Point for Foreigners in Krakow we invite you to individual meetings with a psychologist on 21 September.

During the individual consultation you will be able to receive support and understanding, help in dealing with your own emotions (fear, anxiety, loneliness, helplessness).
A psychologist will help you to find the motivation to change, to find a way to solve problems, to find self-confidence, to improve your relationship with your child or family.

In a safe atmosphere you will be able to talk about:
📌 difficulties caused by your or your child’s adaptation in a new country;
📌 trudnościach created in a partnership or relationship with a child;
📌 cultural shock;
📌 difficulties caused by lack of acceptance by the environment or discrimination;
📌 the crisis you are currently feeling;
📌 difficulties in changing your status, your social role, or working in a job that does not match your qualifications;
📌 separated from family;
📌 loneliness in a foreign country;
📌 long-term stress, loss of self-confidence, loss of willingness to live;
📌 fear of communicating in Polish;
📌 difficulties for you, your family or your child caused by migration.

Olga Voronska, a psychologist, has studied psychology in Kiev and Vienna and is now certified as a cognitive-behavioral therapist in Lviv. An experienced immigrant, she lived in Germany, Austria, Moldova, Kazakhstan, Ukraine and Poland, where she moved 3 years ago.

Please make an appointment in advance by registering on Facebook or by e-mail: info@migrant.krakow.pl

UA
В рамках проекту Інформаційний пункт для іноземців в Кракові запрошуємо 21 вересня на індивідуальні консультації з психологом.

Під час індивідуальної консультації ви зможете отримати підтримку і розуміння, допомогу в роботі з власними емоціями (страхом, тривогою, почуттям самотності, безпорадності).
Психолог допоможе Вам знайти мотивацію для змін, знайти шляхи вирішення виниклих проблем, знайти віру в себе, поліпшити взаємини з дитиною або в сім’ї.

В безпечній обстановці ви зможете поговорити про:
📌 труднощі, викликані адаптацією вас самих або вашої дитини в новій країні;
📌 труднощі, що виникають в партнерських відносинах або у відносинах з дитиною;
📌 культурний шок;
📌 труднощі, викликані відсутністю прийняття навколишнім середовищем або дискримінацією;
📌 кризу, яку ви зараз відчуваєте;
📌 складнощі, пов’язані зі зміною вашого статусу, соціальної ролі або виконанням роботи, що не відповідає вашій кваліфікації;
📌 проблеми в сім’ї;
📌 самотність в чужій країні;
📌 симптоми тривалого стресу, втрату впевненості в собі, втрату бажання жити;
📌 почуття страху перед спілкуванням польською мовою;
📌 труднощі вашої родини або вашої дитини, викликані міграцією .

Консультацію проводить Ольга Воронська – психолог, вивчала психологію в Києві та у Відні, зараз отримує сертифікат когнітивно-поведінкового терапевта у Львові. Емігрант зі стажем, жила в Німеччині, Австрії, Молдові, Казахстані, Україні та в Польщі, куди переїхала 3 роки тому.

Будь ласка, просимо заздалегідь записатись на зустріч за допомогою сторінки на Facebook або електронною поштою: info@migrant.krakow.pl

ROS
В рамках проекта Информационный пункт для иностранцев в Кракове приглашаем 21 сентября на индивидуальные консультации с психологом.

Во время индивидуальной консультации вы сможете получить поддержку и понимание, помощь в работе с собственными эмоциями (страхом, тревогой, чувством одиночества, беспомощности).
Психолог поможет Вам найти мотивацию для изменений, найти пути решения возникших проблем, обрести веру в себя, улучшить взаимоотношения с ребенком или в семье.

В безопасной обстановке вы сможете поговорить о:
📌 трудностях, вызванных с адаптацией вас самих или вашего ребенка в новой стране;
📌 трудностях, возникающих в партнерских отношениях или в отношениях с ребенком;
📌 культурном шоке;
📌 трудностях, вызванных с отсутствием принятия окружающей средой или дискриминацией;
📌 кризисе, который вы сейчас чувствуете;
📌 сложностях, связанных с изменением вашего статуса, социальной роли или выполнением работы, не соответствующей вашей квалификации;
📌 проблемах в семье;
📌 одиночистве в чужой стране;
📌 симптомах длительного стресса, потере уверенности в себе, потере желания жить;
📌 чувстве страха перед общением на польском языке;
📌 трудностях вашей семьи или вашего ребенка, вызванных миграцией .

Консультацию проводит Ольга Воронська – психолог, изучала психологию в Киеве и в Вене, сейчас получает сертификат когнитивно-поведенческого терапевта во Львове. Эмигрант со стажем, жила в Германии, Австрии, Молдове, Казахстане, Украине и в Польше, куда переехала 3 года назад.

Пожалуйста, просим заранее записаться на встречу с помощью страницы на Facebook или по электронной почте: info@migrant.krakow.pl

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
21 września 2019
Czas:
12:00 - 14:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/700021287143323

Miejsce

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski