Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Twój e-PIT — jak go złożyć?

13 kwietnia 2019 @ 15:00 - 17:00

PL 🇵🇱️
Jeszcze nie złożyłeś swojego PIT-u? Zobacz, jakie to proste

Jeżeli składasz PIT pierwszy raz i nie jesteś pewny, albo nie zbyt dobrze rozumiesz język polski – przyjdź do nas!
Pomożemy, wytłumaczymy i razem złożymy PIT za rok.

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT (strona dostępna 15 lutego!)
2. Uwierzytelnij się
– Wpisz swoje dane:
– PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
– kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
– kwotę przychodu z jednej z informacji
– od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018
– lub użyj profilu zaufanego
3. Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:
– zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
– jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
wspólne z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci
– zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku
– zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
– dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
– odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
– nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone
4. Zaakceptuj i wyślij zeznanie
5. Teraz możesz pobrać UPO

UA 🇺🇦️
Ви ще не склали свій PIT? Подивитися, як це просто

Якщо ви складаєте PIT вперше і не впевненіб що все робите вірно, або не дуже добре розумієте польську мову – приходьте до нас!
Ми допоможемо, пояснимо і складемо PIT за минулий рік.

1. На сайті podatki.gov.pl виберіть Ваш e-PIT (сайт доступний з 15 лютого!)
2. Зареєструйтесь
– Введіть свої дані:
– PESEL (або NIP і дату народження)
– сума доходу з декларації за 2017 рік
– суму доходу однієї з інформацій
– від роботодавців (наприклад, PIT-11) за рік 2018
– або використовувати довірений профіль
3. Перевірте свої дані. Тепер ви можете:
– прийняти заяву без змін і завантажити Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
– якщо ви не розраховуєте PIT індивідуально, змініть спосіб розрахунку на:
спільно з чоловіком, або як особа, яка сама виховує дітей
– змініть або вкажіть організацію (OPP), якій ви хочете передати 1% податку
– змінити данні стосовно пільг на дітей
– додати інші дані (наприклад, відрахування пожертвувань на релігійні цілі, на цілі реабілітацій або на індивідуальний рахунок пенсійного забезпечення (IKZE)
– відхилити підготовлений PIT і розрахуватися самостійно в іншій формі. У цьому випадку ваш E-PIT запропонований урядом не береться під увагу
– не робити нічого – тоді 30 Квітня, ваш розрахунок буде вважатися складним
4. Прийняти і відправити заяву
5. Тепер ви можете завантажити UPO

RU 🇷🇺️
Вы еще не сложили свой PIT? Посмотреть, как это просто

Если вы составляете PIT впервые и неуверены что все делаете верно, или не очень хорошо понимаете польский язык – приходите к нам!
Мы поможем, объясним и составим PIT за прошлый год.

1. На сайте podatki.gov.pl выберите Ваш e-PIT (сайт доступен с 15 февраля!)
2. Зарегистрируйтесь
– Введите свои данные:
– PESEL (или NIP и дату рождения)
– сумма дохода с декларации за 2017 год
– сумму дохода одной из информаций
– от работодателей (например, PIT-11) за год 2018
– или использовать доверенный профиль
3. Проверьте свои данные. Теперь вы можете:
– принять заявление без изменений и скачать Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
– если вы не рассчитываете PIT индивидуально, измените способ расчета на:
совместно с мужем, или как лицо, которое само воспитывает детей
– измените или укажите организацию (OPP), которой вы хотите передать 1% налога
– изменить данные относительно льгот на детей
– добавить другие данные (например, отчисления пожертвований на религиозные цели, на цели реабилитаций или на индивидуальный счет пенсионного обеспечения (IKZE)
– отклонить подготовленный PIT и рассчитаться самостоятельно. В этом случае ваш E-PIT предложенный правительством не берется во внимание
ничего не делать – тогда 30 Апреля, ваш расчет будет считаться поданым
4. Принять и отправить заявление
5. Теперь вы можете скачать UPO

EN 🇬🇧
️Still not submitted your PIT? See how simple it is

If you submit your PIT for the first time and you are not sure, or you do not understand the Polish language very well – come to us!

We will help, explain and together we will deposit your PIT.

On the podatki. gov. pl service choose your e-PIT (available on 15 February!).
2. authenticate yourself
– Enter your details:
– PESEL (or: NIP and date of birth)
– the amount of revenue from the declaration for 2017
– the amount of revenue from one of the information
– from employers (e. g. PIT-11) for 2018
– or use a trusted profile
Check your data. Now you can:
– accept the statement without changes and download the Official Receipt Certificate (UPO)
– if you do not settle individually, change the method of settlement to:
together with the spouse or as a single parent
– change or indicate the Public Benefit Organization (OPP) to which you want to donate 1% of your tax
– change the discount for children or add a discount
– add other data (e. g. deductions of donations for blood donation, religious worship, expenditure on rehabilitation or Internet use, contributions to an individual pension security account (IKZE)).
– reject the prepared PIT and settle it by yourself in another form. In this case, your e-PIT proposed by the office will not be taken into account.
– do nothing – then on 30 April your billing will be deemed to have been submitted
4. accept and send testimony
5. you can now download the UPO

This post is also available in: polski

Szczegóły

Data:
13 kwietnia 2019
Czas:
15:00 - 17:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/414764979332509

Miejsce

Fundacja Współpracy Polsko Ukraińskiej „U-Work”
ul. Stefana Batorego 2/28
Kraków, 31-135 PL
+ Google Map

This post is also available in: polski